Monthly Archives: מרץ 2010

ההשפעות וההשלכות של המעבר לעיר הגדולה

דרכים לביצוע שינוע מטענים – העברת מטענים
קיימות שלוש דרכים עיקריות באמצעותן ניתן לבצע שינוע מטענים, דרך הים, דרך האוויר ודרך היבשה.

מכיוון שבשביל לבצע שינוע דרך היבשה קיים צורך ששתי המדינות המעורבות בהליך השינוע יהיו באותו היבשה, בישראל שינוע מטענים דרך יבשה לא נפוץ והשינוע מתבצע דרך הים או האוויר.

שינוע מטענים מתבצע בדרך כלל בתוך כלי ייעודי, כאשר ברוב המקרים יהיה מדובר על מכולות הנחשבות לפופולריות ביותר לאחסון המטענים בעת הליך השינוע.